Statut

 

 

 

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama («Narodne novine», broj 74/14) Skupština Omladinske Udruge Podum održane 26.08.2016 godine, dopunila je

STATUT

Omladinske udruge Podum

I

OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

 

Zakonom o udrugama, članak 13. stavka 3. ovaj Statut regulira odredbe o nazivu i sjedištu, o zastupanju, o ciljevima, te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, o ostvarivanju javnosti rada Udruge, o članstvu i članarini, pravima i obavezama članova, o unutarnjem ustroju, o tijelima Udruge, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata, te odgovornosti članova, imovini i raspolaganju s mogućom dobiti, načinu stjecanja imovine, prestanku postojanja, postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Udruge, te druga pitanja od značaja za udrugu koja je potrebno odrediti ovim Statutom.

 

Članak 2.

 

Naziv udruge je: Omladinska Udruga PODUM

Skraćeni naziv udruge je: OU-Podum

Sjedište udruge je: Podum 23, 53220 Otočac

Članak 3.

 

Omladinska Udruga Podum je udruga registrirana pri Uredu državne uprave, Ličko-senjske županije. Omladinska Udruga Podum je neprofitna pravna osoba.

Članak 4.

 Udruga ima pečat.

Pečat udruge je: okruglog oblika promjera 3 cm s upisanim tekstom uz rub koji glasi: Omladinska Udruga Podum (puni naziv) – Podum 23, 53220 Otočac (sjedište).

Članak 5.

 

Udrugu zastupa Predsjednik/ca, Dopredsjednik/ca i Tajnik/ica. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

II

CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

 Članak 6.

 Udruga je osnovana u cilju promicanja, razvitka i unapređenja međunarodne razmjene omladine u svrhu postizanja iskustva kroz praktični rad i druženje, primjena metode – učenje jednih od drugih , posredovanje i upoznavanje novih metoda u jačanju osobnih, socijalnih i profesionalnih kompetencija, pripremanje i osposobljavanje ciljne grupe za život i rad i upoznavanje kompleksnih radnih procesa, razvijanje inovativnih i dugoročnih projekata u svrhu smanjivanja nezaposlenosti.

 

Sukladno ciljevima Udruga djeluje na području kulture, obrazovanja, jačanju civilnog društva, zaštiti ljudskih prava i razvoju volonterskih aktivnosti.

 

Radi ostvarenja svojih ciljeva i realizacije programa rada, udruga surađuje s drugim organizacijama, institucijama i udrugama u Hrvatskoj i inozemstvu, te pojedincima iz istog ili srodnih područja i struka, a po odluci Skupštine svoje djelovanje može razvijati i na drugim područjima.

Članak 7.

 Djelatnosti udruge su:

1.planiranje rada Udruge, organiziranje i sprovođenje edukacijskih programa u kooperaciji sa međunarodnim udrugama, transfer znanja i iskustava, putovanja i razmjene učenika/mladih i stručnog kadra na međunarodnim seminarima, organizacije radionica, strukovno usavršavanje, upoznavanje znamenitosti i kulture, te usavršavanje jednog stranog i hrvatskog jezika, potenciranje volonterskog rada, razvijanje i jačanje civilnog društva, razvijanje novih dugoročnih programa i projekata, izdavaštvo, organizacija kulturnih i sportskih manifestacija, istraživački rad.

 1. organiziranje i provođenje aktivnosti prema pedagoškom i sociološkom Diversity -pristupu u radu i djelovanju u svrhu poboljšavanja životne kvalitete i postizanju zajedničkih ciljeva
 1. pokretanje procesa revitalizacije manjih naselja, unapređivanje životnih uvjeta i rješavanje infrastrukture naselja, organiziranje radnih akcija uređenja okoline i poticanje ekološkog razvoja, korištenje raspoloživih resursa prirode, pokretanje inicijativa sakupljanja sredstava za oslobađanje minski-sumnjivog područja od mina i osposobljavanje terena za korištenje u raznim programima i interesima, najam zemljišta i ostale djelatnosti.
 • informiranje javnosti o predstojećim aktivnostima
 • razvijanje programa međunarodne suradnje te uključivanje u rad drugih udruga i kooperacijskih partnera
 • izdavanje knjiga i časopisa, iz područja svoje djelatnosti
 • jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje.

Članak 8.

 

Djelovanje i rad udruge je javan. Javnost rada Udruge ostvaruje se na načine utvrđene ovim Statutom, poimenice:

 • pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način,
 • putem medija.

III

ČLANSTVO U UDRUZI

 Članak 9.

 Članom Udruge može postati svaka fizička i pravna osoba.

Članak 10.

Članom Udruge se postaje upisom u registar članova koji vodi Tajnik/ica Udruge. Sukladno članku 12. stavka 4. Zakona o udrugama, popis članova sadržava osim osnovnih podataka (ime, prezime, datum rođenja, OIB) i slijedeće podatke kao što su e-mail adresa, broj telefona, datum pristupanja udruzi i kategoriji članstva. Ovim statutom određene su dvije kategorije članstva:

 1. korisnici sadržaja i programa udruge i
 2. aktivni sudionici/ce u radu udruge.

Popis članova Udruge je uvijek dostupan svim članovima i nadležnim tijelima.

 Članak 11.

Skupština udruge određuje godišnji iznos članarine za pojedine kategorije članova.

Članak 12.

Prava i obveze članova su:

 • bavljenje aktivnostima Udruge,
 • sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge,
 • čuvanje i podizanje ugleda Udruge,
 • čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza
 • plaćanje članarine.

 

Članak 13.

 Članstvo u udruzi prestaje:

 • dragovoljnim istupom
 • neplaćanjem članarine
 • isključenjem

Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu.

Odluka o isključenju člana iz Udruge donosi Predsjednik/ca . Isključeni član ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti pismenu žalbu Skupštini Udruge.

Skupština je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

Članak 14.

Udruga se može udružiti u saveze udruga i u međunarodne udruge.

Odluku o udruživanju donosi Skupština.

IV

TIJELA UDRUGE

 

Članak 15.

Tijela udruge su:

 • Skupština
 • Predsjednik/ca
 • Dopredsjednik/ca
 • Tajnik/ica
 • Likvidator/ica
 • Predstavnici kategorija članova udruge.

SKUPŠTINA

Članak 16.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni predstavnici udruge i predstavnici kategorija članova udruge.

(1) Za punoljetne osobe lišene poslovne sposobnosti nije propisana mogućnost sudjelovanja u odlučivanju na Skupštini.

(2) Maloljetne osobe s navršenih 14 godina kao članovi jedne kategorije sudjeluju u radu skupštine udruge u odlučivanju o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja uz pisanu suglasnost zakonskog zastupnika ili skrbnika.

(3) Mandat izabranih predstavnika kategorija članova u Skupštini je 2 godine.

 

Članak 17.

 

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine. Sjednice skupštine saziva Predsjednik/ca Udruge na vlastitu inicijativu.

U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik/ca utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto i način održavanja sjednice. Predsjednik/ca je dužan/na sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Udruge. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice. Ukoliko predsjednica ne sazove Skupštinu u roku od 30 dana sazvat će je predlagatelji.

U slučaju isteka mandata tijelima udruge, Skupštinu udruge saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga.

Članak 18.

Skupštini predsjedava Predsjednik/ca Udruge. U odsutnosti Predsjednika/ce, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.

O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 19.

 Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.

Članak 20.

 Skupština udruge:

 • utvrđuje politiku rada i razvitka Udruge,
 • usvaja Statut udruge i njegove izmjene i dopune,
 • donosi druge akte i odluke vezane za rad Udruge,
 • bira i razrješava dužnosti Predsjednika/ce, Dopredsjednika/ce i

     Tajnika/ice udruge,

 • bira i razrješava arbitražno vijeće i donosi pravilnik o njegovom radu,
 • imenuje i opoziva likvidatora udruge,
 • razmatra i usvaja izvješća o radu Udruge,
 • daje smjernice za rad Udruge,
 • donosi odluku o osnivanju ustrojstvenih oblika,
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,
 • usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću i izvješće za proteklu godinu,
 • odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Udruge,
 • odlučuje o prestanku rada Udruge,
 • obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom.

PREDSJEDNIK/CA

Članak 21.

 

Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjednik/ca Udruge. Predsjednika/cu Udruge bira Skupština Udruge na mandat od četiri godine.

Članak 22.

 Predsjednik/ca:

 • zastupa Udrugu,
 • saziva Skupštinu Udruge,
 • rukovodi radom Skupštine Udruge,
 • utvrđuje prijedlog programa rada i Statuta koji se podnose Skupštini na razmatranje i prihvaćanje,
 • utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada,
 • brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge,
 • podnosi izvješće o radu Udruge Skupštini Udruge,
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu,
 • imenuje komisije i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke,
 • sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun udruge,
 • brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Udruge,
 • nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge,
 • obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge.

 

Članak 23.

 Za svoj rad Predsjednik/ca je odgovoran/na Skupštini Udruge.

Predsjednik/ca podnosi Skupštini Udruge godišnje izvješće o svom radu.

DOPREDSJEDNIK/CA

 

Članak 24.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika/ce u svim poslovima zamjenjuje Dopredsjednik/ca i Tajnik/ica.

Dopredsjednika Udruge bira Skupština Udruge na mandat od četiri godine.

TAJNIK/CA

Članak 25.

 Tajnika/icu Udruge bira i imenuje Skupština na mandat od 4 godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Udruzi. Tajnik/ica Udruge vodi registar članova.

Članak 26.

 Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge Skupština ili Predsjednik/ica mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela.

Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

LIKVIDATOR/ICA

 

Članak 27.

Likvidator/ica je fizička ili pravna osoba koju je imenovala Skupština udruge i koja je kao likvidator upisana u Registar udruga. Likvidator/ica zastupa udrugu u slučaju postupka likvidacije i nema mandat.

V

 IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

 

Članak 28.

 Imovinu Udruge čine:

 • novčana sredstva koja je udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima,
 • novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi, obavljanjem djelatnosti, financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora
 • pokretne stvari
 • nekretnine
 • druga imovinska prava.

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih statutom udruge, u skladu sa zakonom.

Članak 29.

 Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik/ica Udruge podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

 VI

 

PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

 

Članak 30.

 

Udruga prestaje postojati u slučajevima predviđenim zakonom.

U slučaju prestanka postojanja Udruge preostala imovina će pripasti Udruzi ili ustanovi ili zakladi koja ima iste ili slične statutarne ciljeve u skladu s odlukom skupštine.

VII 

 PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 Članak 31.

 

Statut Udruge donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave.

Članak 32.

 

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.

Tumačenje drugih akata Udruge daje najviše izvršno tijelo ili Predsjednik/ca Udruge.

Članak 33.

 

Sporovi između članova udruge ili sukob interesa unutar udruge rješavaju osobe za zastupanje unutar udruge.